Go to main content.

Användarvillkor

Legala användarvillkor

 1. Översikt

  Dessa användarvillkor ska gälla vid din användning av samtliga webbplatser från Alcon (nedan kallade “Alcons webbplatser” och “webbplatserna”).

  Alcons webbplatser ägs och drivs av Alcon Nordic A/S (gemensamt “Alcon”). Webbplatserna är designade för att tillhandahålla allmän information om Alcon, dess produkter och tjänster. Inget av innehållet på Alcons webbplatser avser att erbjuda medicinsk rådgivning för behandling av sjukdom eller ohälsa, eller tjäna som ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Ta genast kontakt med din vårdgivare vid sjukdom. Specifika frågor gällande ditt sjukdomstillstånd och lämplig behandling bör ställas till din vårdgivare. Du bör aldrig bortse från professionell medicinsk rådgivning eller dröja med att söka vård på grund av någonting som du har läst på Alcons webbplatser. Konsultera din vårdgivare innan du använder någon produkt som har diskuterats på webbplatserna.

  För övrigt är ingenting som framställs här avsett att ge instruktioner för användning av de produkter som Alcon tillhandahåller. För specifik information och anvisningar för Alcons produkter och tjänster hänvisas till produktmärkningen som medföljer Alcons produkter.

 2. Godkännande av användarvillkor

  Alcons webbplatser erbjuds dig med följande regler, villkor och meddelanden, som finns eller som det hänvisas till häri (användarvillkoren), vilka reglerar användningen av webbplatserna. Genom att använda webbplatserna samtycker du till användarvillkoren. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor ska du inte använda Alcons webbplatser. Alcon förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande uppdatera eller revidera användarvillkoren utan att meddela dig. Din fortsatta användning av webbplatserna efter det att någon ändring av användarvillkoren meddelats innebär ditt medgivande till sådana ändringar.

 3. Alcons integritetspolicy

  Uppgifter som du lämnar ut genom Alcons webbplatser är föremål för Alcons integritetspolicy. Om du lämnar ut några uppgifter genom webbplatserna ska det anses att innehållet inte är konfidentiellt. Alcon ska ha rätt att använda dessa uppgifter. Om du ger någon feedback till Alcon ska det innehållet inte heller anses vara konfidentiellt. Alcon ska ha rätt att, för vilket syfte som helst, använda alla idéer, koncept, sakkunskap eller teknik i din feedback och ska också ha rätt att utan begränsning reproducera och lämna ut uppgifterna till tredje part.

 4. Användningsområde

  Alcons webbplatser och den information som det hänvisas till häri är endast för allmän information. Varje reproduktion eller kopiering av något material eller utformning av webbplatserna är strikt förbjuden utan Alcons föregående skriftliga medgivande. Begäran om tillåtelse att reproducera någon information från webbplatserna ska skickas till Alcon Laboratories, Inc., c/o Corporate Communications, postadress: TC-30, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134 USA.

  Du får endast använda information från sidorna på webbplatserna för icke- kommersiella och personliga syften och dessutom bara om varje sådan kopia förblir upphovsrätts- och varumärkesskyddad och skyddat på annat sätt genom meddelanden som finns på Alcons webbplatser.

 5. Myndighetsföreskrifter

  Alcon erbjuder produkter och tjänster för att diagnosticera, förebygga och behandla sjukdomar relaterade till huvud och hals, särskilt ögon, öron och näsa. Dessa produkter som används av hälso- och sjukvårdspersonal regleras av myndigheter i vart och ett av de länder där Alcon bedriver affärsverksamhet, t.ex. U.S Food and Drug Administration i USA och the Committee on Safety of Medicine i Storbritannien. Vänd dig till relevant myndighet och tillsynsmyndighet för lämplig information för ditt land.

  Alcons webbplatser innehåller information om produkter som kan finnas tillgängliga i olika länder, under olika varumärken, och kan, där så är möjligt, vara godkända av statliga regleringsorgan för försäljning eller användning med olika indikationer och restriktioner i olika länder.

  Inget av innehållet på Alcons webbplatser ska tolkas som marknadsföring eller som uppmaning till köp av någon produkt eller för användning av någon produkt på något särskilt sätt som inte har godkänts av tillämplig lag eller förordning inom din jurisdiktion. Specifika frågor om tillgänglighet och användning av produkterna som beskrivs på Alcons webbplats ska ställas till kontoret vid det lokala dotterbolaget.

 6. Länkar till tredje parts webbplatser

  Alcons webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser (“länkade webbplatser”). De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Alcon. Alcon tillhandahåller länkade webbplatser endast som en förmån och att det förekommer sådana länkar innebär inte att Alcon tar ställning för något företag som erbjuder internettjänster, produkter eller tjänster på den länkade webbplatsen.

 7. Konto, lösenord, sekretess och säkerhet

  Vi kan begära att du skapar ett konto och ett lösenord för åtkomst till vissa delar av Alcons webbplatser. Du är helt och hållet ansvarig för all åtkomst, användning och för alla aktiviteter under ditt konto och lösenord. Du är ensam ansvarig för att hålla ditt konto och lösenord hemligt. Du får INTE lämna ut ditt konto och lösenord till någon annan. Du får INTE lämna en dator obevakad när du är inloggad på någon av Alcons webbplatser. Du åtar dig att omedelbart meddela Alcon om varje brott mot säkerheten för ditt konto eller ditt lösenord, t.ex. stöld, otillåten användning, försök till användning eller manipulation. Du åtar dig att avsluta och logga ut från ditt konto vid slutet av varje session. Konto och lösenord får inte överföras från den person för vem de utfärdats. Ersättningskonton kan erhållas från Alcon.

 8. Ingen olaglig eller förbjuden användning

  Som ett villkor för din användning av Alcons webbplatser garanterar du att du inte kommer att använda webbplatserna för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användarvillkor. Du får inte använda webbsidorna på något sätt som skulle kunna skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatserna eller användare av webbplatserna eller på annat sätt ingripa i någon annan användares användning av webbplatserna. Du får inte använda någon anordning, programvara, eller rutin, inklusive men inte begränsat till virus, trojaner, maskar eller tidsinställda “bomber” och cancelbots i avsikt att skada eller hindra en korrekt fungerande webbplats eller stoppa eller lägga beslag på system, data eller personuppgifter från webbplatserna. Du åtar dig att inte att ladda upp, publicera eller överföra några meddelanden eller något innehåll av något slag som (1) gör intrång på eller bryter mot någon parts rättigheter (2) är falskt, oriktigt, missledande eller bedrägligt (3) bryter mot någon tillämplig lag, stadga, regel eller bestämmelse. Du får inte använda webbplatserna för åtkomst till tredje parts webbplatser eller för att skada dem.

 9. Immateriella rättigheter

  Du bekräftar att informationen från Alcons webbplatser är skyddad genom äganderätt, varumärkesrätt, firmarätt, patent eller andra äganderättigheter och lagar. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts av Alcon, åtar dig att inte modifiera, hyra, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller skapa härledda verk som helt eller delvis är baserade på webbplatserna. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats har Alcon ensamrätt till.

 10. Meddelande om upphovsrättsintrång

  Meddelande om påstått upphovsrättsintrång kan skickas till:

  Alcon Legal Department: Intellectual Property Counsel
  Alcon Laboratories, Inc.
  6201 South Freeway
  Fort Worth, TX 76134 USA

  Alcon kommer att, efter mottagandet av skriftligt meddelande, sträva efter att i god tid ta bort allt innehåll som utgör ett intrång i någon persons upphovsrätt.

 11. Varumärkes- och andra rättigheter

  Alla rättigheter till produktnamn, firmanamn, logotyper, produktförpackningar och utformning av alla Alcons eller tredje parts produkter eller tjänster, oavsett om dessa förekommer med stor stil eller med varumärkessymbol, tillhör uteslutande Alcon eller respektive ägare och är skyddade från reproduktion, imitation, förfalskningar eller förvirrande eller vilseledande användning enligt nationell och internationell lag om varumärken och upphovsrätt. Användning eller missbruk av dessa varumärken eller annat material, med undantag av användning som tillåts häri, är uttryckligen förbjudet, och inget som framläggs eller görs gällande på Alcons webbplatser ger dig någon licens eller rätt till Alcons eller tredje parts patent eller varumärke.

 12. Friskrivning

  Allt material och all information liksom alla produkter och tjänster som är inkluderade eller tillgängliga genom Alcons webbplatser tillhandahålls i “BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG.

  Alcon har gjort och kommer att fortsätta att göra ihärdiga insatser för att inkludera korrekt och uppdaterad information på webbplatserna. Alcon ger dock inte, så långt lagen tillåter, några utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, om att information som finns eller hänvisas till på webbplatserna är exakt, fullständig, tillförlitlig, eller korrekt, att webbplatserna kommer att vara tillgängliga överallt eller vid varje givet tillfälle, att varje fel eller misstag kommer att rättas till eller att innehållet är fritt från virus eller andra skadliga komponenter. Du accepterar att, så långt lagen tillåter, all åtkomst till och användning av webbplatserna, länkade webbplatser och dess innehåll sker på egen risk. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter undantag för vissa garantier kan dessa undantag eventuellt inte gälla dig.

 13. Ansvarsbegränsning

  Varken Alcon eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera Alcons webbplatser eller någon länkad webbplats ska på något som helst sätt vara ansvarig för någon direkt, oförutsedd, indirekt eller straffrättslig skada eller följdskada som beror på din åtkomst till, användning av eller oförmåga att använda webbplatserna eller någon länkad webbplats eller felaktigheter eller uteslutningar i innehållet därav. Alcon förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatserna på vilket sätt som helst (inklusive att ta bort länkar till länkade webbplatser), när som helst och av vilken orsak som helst utan föregående meddelande och ska inte på något sätt ha något ansvar för möjliga konsekvenser av sådana ändringar. Dessutom frånsäger sig Alcon allt ansvar som är relaterat till, är ett resultat av eller har samband med någon länkad webbplats till tredje part.

  Dessa begränsningar gäller oavsett om det påstådda ansvaret bygger på kontrakt, åtalbar handling, oaktsamhet, strikt ansvar eller någon annan grund även om Alcon har underrättats om möjligheten för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter undantag eller begränsning för oförutsedda skador eller följdskador, ska Alcons ansvar inom sådana jurisdiktioner begränsas i den utsträckning som lagen tillåter och undantag eller begränsning av ansvar för dödsfall eller personskada på grund av Alcons oaktsamhet eller bedrägliga förfarande gäller inte.

 14. Skadeersättning

  Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Alcon och dess samarbetspartners, dotterbolag, chefer, styrelsemedlemmar, ombud, varumärkesutvecklare eller andra partners eller anställda skadeslösa för varje ansvar, fordran och utgift, inklusive rimlig advokatkostnader, från tredje part som beror på eller har uppkommit från innehåll du lämnar in, laddar upp eller överfört genom webbplatserna, din användning av webbplatserna, din överträdelse av användarvillkoren eller din överträdelse av någon annan persons eller enhets rättigheter.

 15. Val av lag och forum

  Utan att det påverkar din rätt under tvingande lag, ska dessa användarvillkor ska styras och tolkas enligt dansk rätt. Utan att det påverkar din rätt under tvingande lag, samtycker du och Alcon uttryckligen till att dansk domstol ska vara exklusivt forum för tvister som uppkommer eller beror på användningen av webbplatserna.

 16. Avskiljbarhet och samordning

  Om inget annat har specificerats här, utgör dessa användarvillkor (tillsammans med de dokument som anges här) hela avtalet mellan dig och Alcon och styr din användning av webbplatserna och ersätter varje förutvarande eller samtida meddelande eller förslag (muntligt, skriftligt eller elektroniskt) mellan dig och Alcon. Om någon del av dessa användarvillkor betraktas som ogiltig eller ogenomförbar ska den delen tolkas på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag för att så nära som möjligt uttrycka parternas ursprungliga avsikt och de återstående delarna ska ha full kraft och verkan.

 17. Avstående

  Alcons oförmåga att upprätthålla någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller svara på någon överträdelse av dig eller andra parter ska inte på något sätt antyda att Alcon avstår från rättigheten att därefter upprätthålla regler och villkor i dessa användarvillkor eller att agera med avseende på liknande överträdelser.

 18. Diverse

  Du samtycker till att ingen form av samarbetsavtal, kompanjonskap, leverantörsförhållande eller anställning uppkommer mellan dig och Alcon på grund av dessa användarvillkor eller din användning av webbplatserna. Inget av innehållet i dessa användarvillkor bestrider Alcons rätt att efterkomma statlig och juridisk begäran eller krav relaterade till din användning av webbplatserna eller information som lämnats till eller samlats in av Alcon avseende sådan användning. En tryckt version av dessa användarvillkor och av meddelanden i elektronisk form ska vara tillgängliga för rättsliga eller administrativa förfaranden grundade på eller relaterade till dessa användarvillkor i samma omfattning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som från början upprättats och bevarats i tryckt form.

 19. Upphörande

  Alcon förbehåller sig rätten att efter eget val upphöra med att ge dig åtkomst till webbplatserna helt eller delvis, med eller utan meddelande till dig därom. Du accepterar att Alcon inte har något ansvar mot dig eller mot någon tredje part för upphörande av din åtkomst till webbplatserna.

Back to Top